Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van CW00
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van CW00 bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Bijlage I – Formulier voor herroepping
Bijlage II – Formulier voor klachten
Bijlage III – Garantie omschrijving
Bijlage IV – Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. CW00: Zie artikel 2 – identiteit van de ondernemer;
 2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Product: Alle door CW00 aangeboden producten op basis van de overeenkomst op afstand;
 11. Formulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping.
 12. Formulier voor klachten: het in Bijlage II van deze voorwaarden opgenomen formulier voor klachten.
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 14. Websitewww.CW00.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

CW00 in onderdeel van Zelf Trial Rijden B.V.
Enschede

Telefoonnummer: +31622449137 te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00
E-mailadres: info@cw00.nl
KvK-nummer: 60686723
Btw-identificatienummer: NL823901889B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CW00 en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen CW00 en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CW00 voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij CW00 zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, gebruikt is of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Aangeboden producten binden CW00 niet en het aanbod is geldig zo lang de voorraad strekt.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CW00 gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CW00 niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Omschrijvingen als “titanium” of “goud” zijn kleur omschrijvingen, geen materiaal omschrijvingen.
 7. CW00 bind zich niet aan de kleur van een product als dit niet van invloed is op de functie van het product.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de CW00 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de CW00 is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CW00 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CW00 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. CW00kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien CW00 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. CW00 zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het formulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. CW00 mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. CW00 mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het product mag niet gemonteerd worden op wat voor manier dan ook om het product te testen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als CW00 hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping aan CW00.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar CW00. Dit hoeft niet als CW00 heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door CW00 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van CW00 bij herroeping

 1. Als CW00 de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. CW00 vergoedt de product kosten van de consument, door CW00 in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij CW00 aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. CW00 gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Indien CW00 een ander product heeft geleverd dan door de consument besteld, vergoed CW00 bij retournering van het verkeerde product zowel de product, verzend en retour kosten.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

CW00kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als CW00 dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Producten die afwijken in kleur maar niet in functie van het weergeven product.
 6. Elektronische producten, deze zijn garantie technisch niet te retourneren.
 7. 2e hands producten in de daar toe behorende categorie op CW00.nl.
 8. Actie producten in de daar toe behorende categorie op CW00.nl

Artikel 11 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Alle producten die geleverd worden onder de algemene voorwaarden blijven eigendom van CW00 tot dat de consument het volledige overeengekomen bedrag heeft betaald.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

 1. CW00 staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat CW00 er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. CW00 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan CW00 kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het wijzigen van het afleveradres mag uitsluitend gedaan worden na overleg met en goedkeuring van CW00.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal CW00 geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CW00 tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan CW00 bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Consumenten zijn verplicht te tekenen voor ontvangst van de aan hen geleverde producten door de transporteur. Als een consument weigert te tekenen voor ontvangst of het afleveren op welke manier dan ook vertraagt of verhinderd zal het product door de transporteur terug gestuurd worden naar CW00. De kosten voor dit transport, opslag en verhandeling zullen op de consument verhaald worden.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CW00 te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door CW00 is gewezen op de te late betaling en CW00 de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. CW00 beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure, zie Bijlage II – Formulier voor klachten
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CW00.
 3. Bij CW00 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CW00 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient CW00 in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen CW00 en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I – Formulier voor herroeping

Download hier het formulier voor herroeping

Bijlage II – Formulier voor klachten

Download hier het formulier voor klachten

Bijlage III – Garantie omschrijving 

Alle producten die wij verkopen zijn van degelijke kwaliteit en gemaakt voor de betreffende toepassing. Aangeschafte producten kunnen bekeken worden en, zolang ze niet getest of gemonteerd zijn, geretourneerd worden. Mocht een product bij ontvangst niet goed zijn; beschadigd of niet werkend dan voorzien wij u uiteraard van een vervangend product. Het is voor ons echter niet mogelijk om garantie te verlenen op producten zodra deze zijn getest of gemonteerd. Het is voor ons dan namelijk niet langer mogelijk om te bepalen of deze producten reeds een fout of beschadiging bevatten of dat dit gebruiksschade is. Mocht u desondanks van mening zijn dat een product, na montage en/of gebruik, niet aan redelijke eisen van deugdelijkheid voldoet dan bent u uiteraard welkom om contact met ons op te nemen zodat wij hier naar kunnen kijken.

Actie producten, 2e hands producten en elektronische onderdelen vallen niet onder de garantie!

Producten die bij ontvangst niet in orde zijn kunt u door  middel van het retour formulier, voorzien van een duidelijke omschrijving van het probleem, naar ons terug zenden, wij nemen dan contact met u op over de afhandeling.

In het geval dat u een product heeft dat na montage en/of gebruik niet aan de door u redelijk geziene eisen van deugdelijkheid voldoet, kunt u hier contact met ons over opnemen via onderstaande gegevens.

Bijlage IV – Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Doordat je gebruik maakt van de CW00 webshop, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dien je geen gebruik te maken van deze webshop. CW00 houdt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Inhoud van de webshop

Alle in de webshop aanwezige informatie, tekst, namen, afbeeldingen en logo’s worden slechts verstrekt zoals in de webshop weergeven, dit zonder enige vorm van garantie over de geschiktheid voor toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan de informatie, die in de CW00 webshop staat, te wijzigen of te vervangen.

Disclaimer

Het gebruik van de CW00 webshop geschied geheel op eigen risico. CW00 is niet aansprakelijk voor de in de webshop kennelijk onjuist vermelde informatie en/of verkoopprijzen. Het aanbod geld zolang de voorraad strekt.

Intellectueel eigendom

Alle in de webshop aanwezige teksten, afbeeldingen, illustraties, namen en logo’s vallen onder intellectuele eigendomsrechten en wat betreft de aan CW00 behorende intellectuele eigendomsrechten behoudt CW00 zich alle rechten voor. Het is niet toegestaan om de hierboven vermelde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij CW00 hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets in de webshop leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Toepasselijk recht

Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.